Uloženie kremačnej urny do hrobu

Po pohrebe sa urna s popolom môže pochovať do hotového hrobového miesta, na ktorom už je vybudovaný hrob, urnový hrob, alebo okienko kolumbária. Nájomca je povinný pred uložením ostatkov do hrobu doručiť správcovi cintorína potvrdenie o spopolnení, ktoré obdržal pri prevzatí kremačnej urny (niektorí správcovia pohrebísk môžu vyžadovať aj list o obhliadke mŕtveho). Ak došlo v minulosti k zmene osobných údajov nájomcu, ten je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska zmeny údajov, týkajúcich sa vedenia evidencie hrobového miesta. V situácii, že došlo k úmrtiu samotného nájomcu, zmluva zaniká a prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy majú dedičia. Ak je dedičov viac, právo má ten, kto sa prihlási ako prvý. Okrem platnej nájomnej zmluvy treba mať aj vyrovnané prípadné podlžnosti a vopred vyplatené nájomné za hrobové miesto, ktoré sa spravidla uhrádza na dobu 20 rokov, 10 rokov alebo aj 1 rok, v závislosti od regiónu a správcu pohrebiska.

Ak sú všetky administratívne úkony vybavené, môže dôjsť k uloženiu urny. Celý úkon spočíva v odtiahnutiu- zatiahnutiu krycej dosky z korpusu hrobu, a zatmeleniu alebo vyškárovaniu styčných hrán okolo krycej dosky.

Pozostalí si môžu na uloženie pozvať aj farára, ktorý požehná hrob a prednesie krátku reč na povzbudenie pozostalých. Ak sú neveriaci, môže aspoň jeden rodinný príslušník predniesť krátky prejav v ktorom si zaspomínajú na nebohého.